Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası
Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası

Hukuk Listesi


Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özelliklemeslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulandeğişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar olarak tanımlanan kooperatifler, birçok hukuk dalı ile bağlantılıdır. Bu çerçevede başta idare hukuku, icra iflas hukuku, borçlar hukuku, inşaat hukuku, ticaret hukuku ve tazminat hukuku olmak üzere birbirinden bağımsız hukuk disiplinlerinde uzmanlaşmış ve tecrübeli danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir. Bu kapsamda Alkan Hukuk Bürosu olarak, kooperatiflerin kuruluş, ilk genel kurul toplantısı, üyelerin hakları ve sorumlulukları,......

Continue Reading


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tüketici haklarına ilişkin danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktayız. Bu çerçevede; ayıplı mal, sözleşmedeki haksız şartlar, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, abonelik sözleşmeleri, satış sonrası hizmetler ve kredi kartı masraflarının geri ödemesi gibi konularda hukuki destek alabilirsiniz. Aynı zamanda müvekkillerimizin tüketici hakem heyeti nezdindeki işlemlerinin takibi ile tüketici mahkemeleri ve üst derece mahkemelerdeki davalarında müvekkillerimizi temsil ediyoruz....

Continue Reading


Elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu çerçevede; elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi hizmetlerin sunulmasına olanak tanıyan Yap İşlet Devret modelini düzenleyen 3096 sayılı Kanun, imtiyaz sözleşmelerinin tahkime götürülmesini düzenleyen 4501 sayılı Kanun, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sair enerji sektörlerine ilişkin mevzuat kapsamındaki uyuşmazlıklar ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer ilgili kurumlar nezdindeki bütün iş ve işlemleri takip etmekteyiz....

Continue Reading


Sigortacılık faaliyeti yürüten şirketlerin işleyişi ile sigorta ürünü satın alan kişilerin karşılaştıkları usulsüzlük ve hak kayıpları karşısında danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda sigorta poliçesi hükümleri, tüketicinin hakları, mal ve can sigortaları, reasürans sözleşmeleri ile uyuşmazlık durumunda dava yolu ve benzer konularda bir yandan müvekkillerimizi hukuk bilgimiz ile desteklerken diğer yandan müvekkillerimizi açılacak veya açılan davalarda mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz....

Continue Reading


İcra aşamasına gelmiş borç ve alacaklarınızda mağduriyet yaşamamanız için danışmanlık ve vekillik hizmeti vermekteyiz. Bütün ilamlı ve ilamsız takipler ile rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip işlemlerinde ve iflas durumunda alınması gereken önlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Öte yandan, senet yoluyla takip, ihtiyati haciz, gayrimenkul tahliyesi, borca itiraz, konkordato ve iflas masası işlemleri gibi birçok konuda icra ve iflas daireleri ile icra mahkemeleri önünde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz....

Continue Reading


Ceza yargılamasının her aşamasında sanık, mağdur veya şikayetçi olarak danışmanlık ve vekillik hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ceza hükümleri içeren sair mevzuat çerçevesinde ihtiyaç duyulan hukuki bilgi ve desteği sunmaktayız. Ayrıca aşağıda örnek olarak gösterilen konu başlıklarında müvekkillerimizi, ceza mahkemeleri, istinaf yolu ve Yargıtay nezdinde temsil etmekteyiz. Bu kapsamda sulh ceza hâkimlikleri nezdindeki; gözlem altına alma, yakalama, gözaltına alma, tutuklama, adli arama, adli kontrol ve benzeri kararlar hakkındaki işlemlerin yürütülmesi ve takibini yapmaktayız. Öte......

Continue Reading


Medeni hukuk, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukunun alanına giren uyuşmazlıklarınızda danışmanlık ve vekillik hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Bu çerçevede; çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davalarından tapu işlemlerine, mirasın paylaşılmasında yaşanan sorunlardan sözleşmelere kadar geniş bir alanda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Öte yandan Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile sair tüzük, yönetmelik gibi mevzuattan kaynaklanan çok sayıda davada vekillik hizmeti sunmaktayız. Söz konusu davalara örnek olarak; Tapu iptal ve tescil, El atmanın önlenmesi, Geçit veya üst hakkı, Haksız işgal ve ecrimisil, Önalım , Zilyetliğin tespiti ve korunması, Menfi tespit ve istirdat, Alacak, Tapuya şerh......

Continue Reading


İşçi ve işveren ilişkisinden doğan bütün uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktayız. Bu çerçevede; 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Basın İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sair iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda danışmanlık alabilirsiniz. Ayrıca, iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar ile kıdem ve ihbar tazminatları, işçi alacakları, sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde ortaya çıkan hak iddiaları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları gibi birçok davada müvekkillerimizi arabulucu nezdinde ve iş mahkemeleri ile istinaf yolu ve Yargıtay önünde......

Continue Reading


İdare ve kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıkta hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktayız. Bu çerçevede; idarelerin disiplin işlemlerinden kamulaştırma kararlarına, ihale usulsüzlüklerinden atama işlemlerine kadar geniş bir alanda hukuki danışmanlık alabilirsiniz. Öte yandan idarenin işleyişi, kamu görevlileri ile ilgili idari işlem ve eylemler, idare ile özel kişilerin karşı karşıya kaldığı uyuşmazlıklar (kamulaştırma, özelleştirme vb.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve sair idari mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıklarda idare mahkemeleri, istinaf yolu ve Danıştay nezdinde müvekkillerimize vekillik hizmeti sunulmaktadır....

Continue Reading


Ticaret hayatında karşılaşılan sorunlar ve uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık ve vekillik hizmetimiz bulunmaktadır. Bu çerçevede; kıymetli evraktan (çek, senet vb.) haksız rekabete, marka uyuşmazlıklarından şirketler hukukuna kadar geniş bir yelpazede müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Öte yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve sair mevzuattan kaynaklanan çok sayıda davada vekillik hizmeti sunmaktayız. Söz konusu davalara örnek olarak; Ticari işlerden kaynaklanan her türlü alacak davaları, Çek iptali davası, İflas ve iflasın ertelenmesi davası, Ticari nitelikte menfi tespit, istirdat ve itirazın iptali davası, Ticari iş olması nedeniyle her türlü tazminat davası,......

Continue Reading