Medeni hukuk, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukunun alanına giren uyuşmazlıklarınızda danışmanlık ve vekillik hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Bu çerçevede; çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davalarından tapu işlemlerine, mirasın paylaşılmasında yaşanan sorunlardan sözleşmelere kadar geniş bir alanda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Öte yandan Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile sair tüzük, yönetmelik gibi mevzuattan kaynaklanan çok sayıda davada vekillik hizmeti sunmaktayız. Söz konusu davalara örnek olarak;

 • Tapu iptal ve tescil,
 • El atmanın önlenmesi,
 • Geçit veya üst hakkı,
 • Haksız işgal ve ecrimisil,
 • Önalım ,
 • Zilyetliğin tespiti ve korunması,
 • Menfi tespit ve istirdat,
 • Alacak,
 • Tapuya şerh verilmesi veya şerhin kaldırılması,
 • Maddi manevi tazminat,
 • Mirastan mal kaçırma,
 • Soy bağının düzeltilmesi ve babalık,
 • İtirazın iptali,
 • Kamulaştırmasız el atma,
 • Kamulaştırma nedeniyle tescil ve bedel,
 • Mirasta tenkis,
 • Vasiyetnamenin ve miras sözleşmesinin iptali,
 • Mirasçılıktan çıkarma veya çıkarmanın iptali,
 • Derneklere ve vakıflara ilişkin

gösterilebilir.